ഉറുമിയിൽ നിത്യ മേനോൻ തകർത്തഭിനയിച്ച
ചിന്നി ചിന്നി മിന്നിത്തിളങ്ങണ...
എന്ന ഗാനം പാടി അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ട് നോക്കൂ..

https://www.youtube.com/watch?v=TvRLgkuyH_o

There was an error in this gadget